วันพุธที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

เชื้อราเมธาไรเซียม

อีกหนึ่งวิธี ช่วยกำจัดแมลง ที่มาทำลาย อ้อย มัน และ อื่นๆ ของเรา
โดย ใช้ เชื้อราเมธาไรเซียม กำจัดแมลงศัตรูพืช
1. เชื้อราเมธาไรเซียมจะเข้าทำลายแมลงโดยตรงผ่านผิวหนังของแมลง
2. เชื้อราเมธาไรเซียม แพร่กระจายได้ง่าย โดยจะแพร่กระจายตัวเองโดยใช้ ลม ฝน เป็นต้น
3. เชื้อราเมธาไรเซียม อยู่ในดินได้เป็นเวลานานหลายเดือน ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม
4. เชื้อราเมธาไรเซียม เอาชนะภูมิคุ้มกันของแมลงได้ดี