วันพุธที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2556

ใช้ แหนแดง มาทำ ปุ๋ยพืชสดนาข้าว ลดต้นทุน


ใช้ แหนแดง  มาทำ ปุ๋ยพืชสดนาข้าว ช่วยลดต้นทุนในการปรับสภาพดิน ด้วยวิธีธรรมชาติ         แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดชนิดหนึ่งที่นิยมนำมาใช้ในนาข้าวที่สามารถใช้ทำเป็นก่อนปลูกข้าวหรือใช้พร้อมการปลูกข้าวเนื่องจากแหนแดงมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบสูงถึงประมาณร้อยละ 3-5 สามารถช่วยลดหรือทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจนได้
แหนแดง คือเฟิร์นชนิดหนึ่งที่มีขนาดเล็กพบได้บริเวณน้ำนิ่งทั่วไป ลักษณะลำต้นเป็นแบบไรโซม(rhizome)สั้นๆแตกกิ่งออกสองข้างแบบสลับ ใบมีขนาดเล็กเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 7-10 ใบเรียงสลับซ้อนกันอยู่ ไม่มีก้านใบ ใบย่อยแต่ละใบประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนบน (dorsal lobe) และ ส่วนล่าง (ventral lobe)  บริเวณใบย่อยส่วนบนจะมีโพรงใบซึ่งเป็นที่อาศัยของไซยาโนแบคทีเรียชนิดหนึ่งชื่อว่า Anabaena azollae อาศัยอยู่แบบให้ประโยชน์ร่วมกันกับแหนแดง แบคทีเรียชนิดที่กล่าวมานี้มีประสิทธิภาพในการตรึงไนโตรเจนจากอากาศให้แหนแดงใช้ในรูปของแอมโมเนียมได้สูงและมากพอสำหรับการเจริญเติบโตของแหนแดงเอง
แหนแดง สามารถขยายตัวได้รวดเร็ว เมื่ออยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และให้น้ำหนักสดถึง 3 ตันต่อไร่ภายในเวลาเพียงประมาณ 30 วัน และสามารถตรึงธาตุไนโตรเจน ได้ถึง 5-10 กิโลกรัมหลังจากนั้นไนโตรเจนจะค่อยๆ ถูกปลดปล่อยออกมาหลังจากแหนแดงย่อยสลาย แหนแดงมีอัตราส่วน คาร์บอนต่อไนโตรเจนต่ำ (C:N) ต่ำ (ประมาณ 10)ทำให้ย่อยสลายได้เร็วและปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชได้เร็วเช่นกัน ทำให้แหนแดงถูกนำมาใช้เป็นปุ๋ยพืชสดในนาข้าวอย่างแพร่หลายในประเทศจีนและเวียดนาม
      
       การผลิตพันธุ์แหนแดง
แหนแดงสามารถขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศได้อย่างรวดเร็วโดยการแตกกิ่งแขนงแบบสลับกัน เมื่อกิ่งแขนงแก่จัดจะมีสีเขียวเข้ม แล้วจะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นสีน้ำตาล กิ่งแขนงย่อยก็จะหลุดออกมาเป็นต้นใหม่เล็กๆ ทำให้แหนแดงขยายพันธุ์เป็นสองเท่า ภายใน 7-10 วันขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อม

       การผลิตเชื้อพันธุ์แหนแดง เริ่มต้นด้วยการขังน้ำสูงระดับ 5 ซม.ใส่เชื้อพันธุ์แหนแดงประมาณ 200 กรัมต่อตร.ม.แหนแดงจะขยายตัวเต็มที่จะได้น้ำหนักสดประมาณ 2 กก.ต่อตร.ม. แล้วค่อยขยายเชื้อลงในพื้นที่ที่มีขนาดใหญ่ขึ้น ดังภาพล่างต่อไปนี้
 
การใช้แหนแดงเป็นปุ๋ยพืชสดใน นาข้าว

1 ใช้ก่อนการปลุก
1.1.เลี้ยงแหนแดงในนาก่อนหว่านข้าวประมาณ 30 วัน โดยหว่านแหนแดงประมาณ 100-300 กก./ไร่
1.2.รักษาระดับน้ำไว้ที่ความลึกอย่างน้อย 5 ซม.
1.3. เมื่อผ่านไปประมาณ 30 วันแหนแดงจะขยายตัวจนเต็มแปลงนาจึงปล่อยน้ำออกแล้วไถกลบแหนแดง หลังจากนั้นจึงทำการหว่านข้าวหรือดำนาต่อไป

 2 ใช้ก่อนการปลุก
 หว่านแหนแดงหลังจากปักดำกล้าข้าวก็ได้แล้วปล่อยให้แหนแดงขยายตัวให้เต็มแปลงนาและเจริญเติบโตไปพร้อมกับข้าวและสามารถควบคุมวัชพืชในแปลงนาได้อีกด้วยเพราะแหนแดงจะปกคลุมแปลงนาทำให้วัชพืชไม่สามารถเจริญเติบโตแข่งกับข้าวได้และแหนแดงสามารถอยู่ร่วมกับข้าวให้แปลงนาได้โดยไม่แย้งอาหารจากต้นข้าวแต่อย่างใด
 
       ประโยชน์ของแหนแดง
1.สามารถทดแทน หรือ ลดการใช้ปุ๋ยเคมีไนโตรเจน
2.เพิ่มอินทรียวัตถุในดิน
3.เพิ่มประสิทธิภาพในการดูดซึมอาหารของนรากพืชหรือต้นข้าว
4.ใช้เป็นปุ๋ยอินทรีย์สำหรับพืชผักและไม้ผล
5.ใช้เป็นอาหารสัตว์จำพวก เป็ด ไก่ ปลาหรือสุกรได้เนื่องจากแหนแดงมีปริมาณโปรตีนที่สูงมาก
6.ทำให้เกษตรมีต้นทุนการผลิตที่ต่ำ 

ที่สำคัญก็คือ ไม่ทำลายธรรมชาติครับ  ปู ใส้เดือน กบ  ก็อาศัยอยู่ได้ ครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น